Belgeler

Muallim ve Muallime, Muavin ve Muavine Ehliyetname İmtihanına Aid Talimatnameden Bazı Mevad

MADDE 1: Ehliyetname imtihanına dahil olabilmek için Türkiye Hükümeti tebasından bulunmak, Zekur için sini ondokuzdan dun otuzbeşten efzun, inas için on yediden küçük ve otuzbeş yaşından büyük olmamak ve bir cinayet veya ahlaka mugayir bir cenaha ile mahkum-u meslek ve talime mani olacak avarız-ı cismaniye ile malul bulunmamak şarttır.

MADDE 2: İmtihana talib olanlar hatt-ı destleriyle ve ikametgahları muharrer bir istidaname ile makam-ı  vilayete müracaat ederler.

MADDE 3: İstidanamelere mezkur vesaik rabt edilir:

 • Evvela Nüfus Tezkeresi,
 • Saniyen muallimliği ifaya mani-i sıhhiyesi olmadığına dair maruf bir tabip tarafından Mümezzi-i Sıhhat Şehadetnamesi,
 • Salisen Aşı İlmühaberi
 • Rabian, Hüsn-ü Hal ve siret ashabından olduklarına dair Meclis-i İdare Mazbatası ve Mahalle ve yahud Medrese İlmühaberleri veya Mektep Tasdiknamesi gibi vesaik-i resmiye ve bir hizmet-i hususiye veya resmiyede bulunmuş ise bir ilişiği olmadığına dair vesika, bulunmamış ise bulunmadığına dair vesika ve zükur için kartonsuz üç aded küçük kıtada fotoğraf.

MADDE 4: İmtihanlar tahriri ve şifahi olmak üzere iki kısımdır. Tahriri imtihanlarda muvaffak olanlar şifahi imtihanlara kabul olunur.

MADDE 5: Hariri imtihanlara tabi olan dersler şunlardır: Tahrir, İmla, Hesab, Coğrafya, Tarih. Tahriri imtihanlara dahil olan dersler tekrar şifahi imtihana da tabidir.

MADDE 6: Tahriri imtihanlarda irad olunacak sualler meclis tarafından yevm-i imtihanda tayin ve müteakiben talebelere tebliğ olunur. Umum derslerin tahriri imtihanı için nihayet üç saat mühlet verilir. Talebeler meclisçe mahtum evrak-ı imtihaniye üzerine isim ve künyelerini tahrir ile varakalarını bizzat meclis reisine veya vekiline tevdi ederler.

MADDE 7:  Tahriri imtihanda muvaffak olanların şifahi imtihanları atideki derslerden icra edilir:

 1. Kuran-ı Kerim
 2. Malumat-ı Diniye
 3. Müsahabat-ı Ahlakiye (tarihiye, sıhhiye, medeniye)
 4. Kıraat
 5. İmla
 6. Yazı
 7. Sarf ve Nahiv
 8. Tahrir
 9. Tarih
 10. Coğrafya
 11. Hesap
 12. Hendese
 13. Eşya Dersleri
 14. İdare-i Beytiye (Muallime muavinliğine talib olanlara ait)
 15. Tabahat (Muallime muavinliğine talib olanlara ait)
 16. Ziraat (Muallim muavinliğine talib olanlara ait)
 17. Resim
 18. Terbiye-i Bedeniye
 19. Tedrisat-ı İbtidaiye Kanununda Mekatib-i İbtidaiye muallimlerine taalluk eden ahkam ile mekatib-i ibtidaiye umumiye talimatnamesi mündericatı

MADDE 8:  İşbu dersler için irad olunacak sualler altı dershaneli mekteplere mahsus müfredatlı ders cedvelinde muharrer mevadda göre intihab edilecektir.

MADDE 9:  Tam numro ondur. Tahriri imtihanlarda her dersten laakal beş numro almak şarttır velev bir dersten beşten dun numro alan talib şifahi imtihana kabul edilemez. Ehliyetname ahzı için şifahi imtihanda hiçbir dersten beşten dun numro almamak ve tam numrolor yekününün silsilesini kazanmak lazımdır. Bu gibiler sene-i atide yeniden imtihana girebilir.

MADDE 10: Tahriri imtihanların neticesi merkez vilayet için nihayet üç gün zarfında ve şifahi imtihanların neticesi merkez vilayet için nihayet üç gün zarfında ve şifahi imtihanların neticesi akabinde ilan olunur.

MADDE 11: İmtihanlarda muvaffak olanlara bir kıta Muvakkit Ehliyetname ita olunur.

MADDE 12: İbtidailerde seyyar muallimler uhdesinde tefvizi caiz olan Kuran-ı Kerim ve Ulum-u Diniye, Hat, El işleri, Resim, Terbiye-i Bedeniye, Tabahat, Lisan-ı Ecnebi muallimlikleri için isbat-ı ehliyete kafi vesaiki ibraz edenler bila imtihan, edemeyenler bila imtihan laakal yedi numro alarak isbat-ı ehliyet edenlere bir ehliyetname verilir.

MADDE 13: Ana mektebi muallimliğine talibe olanlar muallimelik ehliyetname imtihanına dair olan usule tevfikan Darülmuallimatda Kuran-ı Kerim, Ulum-u Diniye, Ulum-u Ahval-i Ruh, Fenni Terbiye, Fröbel usulünde tedrisat ve el işlerinin nazari kısmı, Hesab, Hendese, Gana ve Piyano, Tarih-i Osmani, Türkçe (imla, kıraat, kitabet, inşad) Ulum-u Tabiiye, Hıfsızsıhha, Coğrafya-i Osmani, Terbiye-i Bedeniye, Tatbikat-ı Dersiye, Resim derslerinden imtihan edilerek isbat-ı ehliyet edenlere ehliyetname verilir.

Reklamlar